People

School of Transportation Science and Engineering

Global Youth Talent 1000 Program

Jun Xu

Xinkai Wu

An Chen

Chao Wu

Annan Zhou

Hui Zhang

 

Zhuoyue Program

Xiaolei Ma

Jun Chen

Yunqi Li

Nan Zheng

 

National Science Fund for Outstanding Young Scholars

Feng Li