People

School of Energy and Power Engineering

Global Youth Talent 1000 Program

Juan Wang

 

Zhuoyue Program

Haiwang Li

Xin Hui

Zhiwen Gan

Ting Li

Lin Du